Ethiopia-2010 - dbe
The American team takes a tour of the Entoto museum.

The American team takes a tour of the Entoto museum.

Friday 01.15.2010